آزمایشی مکانیک فردورین ۱۴۰۰

آزمون نظام مهندسی

آزمون آزمایشی نظام مهندسی – رشته نظارت تاسیسات مکانیکی

مدت آزمون: ۱۵۰ دقیقه

طراح سوالات: مهندس ستار نورمحمدی